Шановний Користувач! Перед початком користування Perfectum CRM уважно ознайомтеся з умовами її використання, що містяться в цій Угоді. Налаштування, запуск та інше означає належне укладання цієї Угоди та вашу згоду з усіма його умовами. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти умови цієї Угоди, Ви не маєте права використовувати Програму.

Публічна оферта укладається між Perfectum CRM (далі – Виконавець) та будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Абонент).

 

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1.1. Публічна оферта (далі – Угода) – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу суб’єктів, укласти дану Угоду на визначених умовах.

1.2. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти даної Угоди. Акцепт здійснюється шляхом отримання Виконавцем підписаного та засвідченого печаткою Абонента письмового Акцепту.

1.3. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://perfectum.ua, яка є офіційним джерелом інформування Абонентів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.4. Програма – програма Perfectum CRM, розміщена на зовнішніх серверах, яка є представленою в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі, вихідного тексту, бази даних, аудіовізуальних творів, включених Виконавцем до складу зазначеної програми, а також будь-яка документація щодо її використання.

1.5. Використання Програми – будь-які дії, пов'язані з функціонуванням Програми відповідно до її призначення.

1.6. Авторизований користувач – користувач, який зареєстрований в Програмі та авторизувався в ній як мінімум один раз.

1.7. Технічна підтримка – заходи, що здійснюються Виконавцем у встановлених ним межах та обсягах для забезпечення функціонування Програми, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку з питань використання Програми.

 

2. ПРЕДМЕТ ЗГОДИ

2.1. Виконавець надає Абоненту право використання Програми, за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Програми у відповідності з її технічною документацією, функціональними можливостями та умовами цієї Угоди.

2.2. Всі положення цієї Угоди поширюються як на Програму в цілому, так і на її окремі компоненти, які не можуть бути розділені і/або використовуватися на різних комп'ютерах.

2.3. Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми і діє протягом всього строку її правомірного використання Абонентом в межах строку дії авторського права на неї за умови належного дотримання Абонентом умов цієї Угоди.

2.4. Виконавець надає Абоненту право використання Програми без обмеження по території на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством України та даною Угодою.

2.5 Для роботи Програми використовується домен _______________.perfectum.one

 

3. АВТОРСЬКІ ПРАВА І ТОВАРНІ ЗНАКИ

3.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності та об'єктом авторських прав, які регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.

3.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею Виконавця. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушенні умов цієї Угоди розглядається як порушення прав Виконавця і є достатньою підставою для позбавлення Абонент наданих за цією Угодою прав.

3.3. Виконавець гарантує, що володіє всіма необхідними за цією Угодою правами для надання їх Абоненту, включаючи документацію до Програми.

3.4. Відповідальність за порушення авторських прав настає у відповідності з чинним законодавством України.

3.5. Даною Угодою Абоненту не надаються ніякі права на використання Товарних Знаків і Знаків Обслуговування Виконавця та/або його партнерів.

3.6. Виконавець не може ні при яких умовах видаляти або робити малопомітними інформацію та відомості про авторські права, права на товарні знаки або патенти, вказані в Програмі.

 

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Ця Угода надає право відтворення за допомогою інсталяції та запуску однієї копії Програми в рамках її функціональних можливостей. Абоненту надається право створити Портал організації, при цьому обсяг документів необмежений.

4.2. Встановлення CRM системи.

4.2.1. Щоб скористатися Програмою Абоненту необхідно встановити Програму на хостинг. Для додавання Авторизованих користувачів необхідно зареєструвати їх в Програмі шляхом заповнення відповідної форми. Кількість Авторизованих користувачів в рамках однієї Програми необмежена.

4.2.2. Для реєстрації Абонент зобов'язується надати домен Програми Виконавцю для активації. Якщо Абонент надає невірну інформацію або у Виконавця є підстави вважати, що надана Абонентом інформація неповна або недостовірна, Виконавець має право на свій розсуд заблокувати Програму Абонента.

4.2.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Абонента підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитати у зв'язку з цим підтверджуючі документи, неподання яких, на розсуд Виконавця, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 4.3. Угоди.

4.2.4. Виконавець не має доступу до персональних даних Абонента, що зберігаються на хостингу.

4.3. Припинення реєстрації.

Виконавець має право заблокувати і видалити Абонента, у тому числі в разі порушення Абонентом умов Угоди або інших умов документів.

4.4. Абоненту не дозволяється використовувати Програму яким-небудь способом, якщо таке використання не суперечить чи призводить до порушення чинного законодавства України.

 

 

5. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Абоненту надається право використання Програми, при цьому Абонент не вправі вчиняти дії, які можуть спричинити: а) порушення функціонування обладнання та мережі Виконавця; б) порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Програми; в) несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальних і мережних ресурсів Виконавця; г) заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам.

5.2. Абоненту не надається можливість модифікації Програми.

5.3. Абонент самостійно забезпечує підключення робочого місця до мережі Інтернет, а також самостійно забезпечує комплектацію робочого місця.

5.4. Абонент гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

5.5. Абонент вправі без виплати винагороди використовувати Програму необмежений період часу.

5.6. Абонент не має права відтворювати Програму іншими способами, крім дозволених, а також копіювати, продавати та перепродавати її (включаючи контент, доступний Абоненту засобами Програми), або доступ до неї, крім тих випадків, коли Абонент отримав такий дозвіл від Виконавця.

 

6. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

6.1. Виконавець здійснює Технічну підтримку Абоненту, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних (популярних) операційних, поштових та інших систем Програми в порядку і на умовах, вказаних в технічній документації до неї.

6.2. Абонент має право звертатися в службу Технічної підтримки Виконавця тільки після виплати додаткової винагороди.

6.3. Для здійснення Технічної підтримки Виконавець має право вимагати від Абонента надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення умов цього договору настає відповідальність, передбачена законодавством України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності перед Абонентом будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або неможливістю використання Програми, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Абонента про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третьої сторони.

 

8. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

8.1. Виконавець гарантує роботу Програми у відповідності з її технічною документацією.

8.2. Виконавець не гарантує, що Програма, а також всі її функціональні можливості будуть відповідати очікуванням Абоненту.

8.3. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Виконавець застосує заходів для їх виправлення в максимально короткі терміни. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлено, так як Програма тісно взаємодіє з іншими програмами сторонніх розробників, операційними системами і апаратними ресурсами, працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Виконавця.

8.4. У разі вчинення Абонентом дій, заборонених нормами п. 5.1. цього договору, Виконавець вправі без пояснення причин і будь-якого повідомлення Абонента порталу вжити заходи, що виявляють і запобігають зазначеним порушенням.

8.5. Виконавець не ініціює і не контролює розміщення Абонентом будь-якої інформації у процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори та чинне законодавство України.

8.6. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з Угоди або у зв'язку з нею, підлягають врегулюванню Сторонами шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між Сторонами підлягає розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Виконавцем.

 

9. ДІЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ УГОДИ

9.1. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Виконавець має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет за адресою https://perfectum.ua

9.3. Виконавець має право у разі порушення Абонентом умов цієї Угоди по використанню Програми, в тому числі, але не обмежуючись положеннями розділу 4 цієї Угоди, в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це Абоненту за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання, без наступних виплат будь-яких компенсацій Абоненту, пов'язаних із зазначеним розірванням.
9.4. При розірвання цієї Угоди будь-якою стороною за будь-яких підстав Абонент зобов'язаний припинити використання Програми.

 

Наші контакти