Шановний Користувач! Перед початком користування Perfectum CRM+ERP уважно ознайомтеся з умовами її використання, що містяться в цій Угоді. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти умови цієї Угоди, Ви не маєте права використовувати Програму. Публічна оферта укладається між Perfectum CRM+ERP (далі – Виконавець) та будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Абонент).

 

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1.1. Публічна оферта (далі – Угода) – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця https://perfectum.ua/ua/agreement), адресована необмеженому колу суб’єктів, укласти дану Угоду на визначених умовах. Умови цієї Угоди можуть бути змінені Perfectum CRM+ERP у будь-який час шляхом розміщення оновленої версії Угоди за адресою: https://perfectum.ua/ua/agreement.

1.2. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти даної Угоди. Акцепт здійснюється шляхом:

‐ реєстрація Клієнта у Програмі;

‐ прийняття Клієнтом умов Угоди на Сайті;

‐ будь-яке використання Клієнтом Програми;

‐ у випадку укладення окремого договору на придбання права використання Програми з Виконавцемабо Партнером;

- шляхом укладення такого договору.

1.3. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://perfectum.ua, яка є офіційним джерелом інформування Абонентів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.4. Програма – програма Perfectum CRM+ERP, розміщена на зовнішніх серверах, яка є представленою в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі, вихідного тексту, бази даних, аудіовізуальних творів, включених Виконавцем до складу зазначеної програми, а також будь-яка документація щодо її використання.

1.5. Використання Програми – будь-які дії, пов'язані з функціонуванням Програми відповідно до її призначення.

1.6. Авторизований користувач – користувач, який зареєстрований в Програмі та авторизувався в ній як мінімум один раз.

1.7. Технічна підтримка – заходи, що здійснюються Виконавцем у встановлених ним межах та обсягах для забезпечення функціонування Програми, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку з питань використання Програми.

1.8. Партнер – особа, уповноважена Виконавцем на перепродаж клієнтам Програми.

1.9. Технічна документація до Програми представлена за адресою https://perfectum.ua/ua/documentation.

 

2. ПРЕДМЕТ ЗГОДИ

2.1. Виконавець надає Абоненту право використання Програми, за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Програми у відповідності з її технічною документацією, функціональними можливостями та умовами цієї Угоди.

2.2. Всі положення цієї Угоди поширюються як на Програму в цілому, так і на її окремі компоненти, які не можуть бути розділені і/або використовуватися на різних комп'ютерах.

2.3. Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми і діє до моменту її розірвання. Розірвання Угоди не припиняє зобов'язань, що виникли під час її дії.

2.4. Виконавець надає Абоненту право використання Програми без обмеження по території на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством України та даною Угодою.

2.5. Для роботи Програми використовується домен _______________.perfectum.cloud.

 

3. АВТОРСЬКІ ПРАВА І ТОВАРНІ ЗНАКИ

3.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності та об'єктом авторських прав, які регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність.

3.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею Виконавця. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушенні умов цієї Угоди розглядається як порушення прав Виконавця і є достатньою підставою для позбавлення Абонент наданих за цією Угодою прав.

3.3. Виконавець гарантує, що володіє всіма необхідними за цією Угодою правами для надання їх Абоненту, включаючи документацію до Програми.

3.4. Відповідальність за порушення авторських прав настає у відповідності з чинним законодавством України.

3.5. Даною Угодою Абоненту не надаються ніякі права на використання Товарних Знаків і Знаків Обслуговування Виконавця та/або його партнерів.

3.6. Виконавець не може ні при яких умовах видаляти або робити малопомітними інформацію та відомості про авторські права, права на товарні знаки або патенти, вказані в Програмі.

 

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Ця Угода надає право використання однієї копії Програми в рамках її функціональних можливостей. 

4.2. Встановлення Perfectum CRM+ERP системи.

4.2.1. Щоб скористатися Програмою Абоненту необхідно використовувати хмарний хостинг Виконавця з постійним доступом до мережи Інтернет. Для додавання Авторизованих користувачів необхідно зареєструвати їх в Програмі шляхом заповнення відповідної форми.

4.2.2. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Абонента підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитати у зв'язку з цим підтверджуючі документи, неподання яких, на розсуд Виконавця, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 4.3. Угоди.

4.2.3. Виконавець не має доступу до персональних даних Абонента, що зберігаються на хостингу. 

4.2.4. Мінімальні вимоги до браузера: Opera 76.0 і вище, Firefox 88.0 і вище, Chrome 90.0 і вище, Safari 14.0 і вище.

4.3. Припинення реєстрації.

Виконавець має право заблокувати і видалити Абонента, у тому числі в разі порушення Абонентом умов Угоди або інших умов документів.

4.4. Абоненту не дозволяється використовувати Програму яким-небудь способом, якщо таке використання не суперечить чи призводить до порушення чинного законодавства України.   

4.5. Виконавець залишає за собою право проведення запланованих профілактичних робіт для підтримки працездатності серверів та Програми, включаючи, але не обмежуючись, діагностикою, оновленнями, модернізацією та зміною конфігурації. Профілактичні роботи проводяться кожен день з 20-00 до 7-00 (GMT +2).    

4.6. Виконавець залишає за собою право проведення незапланованих робіт, обумовлених результатом дії сил, які не залежать від волі та/або безпосереднього контролю Виконавця, несправностями апаратного обладнання, збоями в мережі.

 

 

5. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Абоненту надається право використання Програми, при цьому Абонент не вправі вчиняти дії, які можуть спричинити: а) порушення функціонування обладнання та мережі Виконавця; б) порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Програми; в) несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальних і мережних ресурсів Виконавця; г) заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам.

5.2. Абоненту не надається можливість модифікації Програми.

5.3. Абонент самостійно забезпечує підключення робочого місця до мережі Інтернет, а також самостійно забезпечує комплектацію робочого місця.

5.4. Абонент гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

5.5. Абонент не вправі без виплати винагороди використовувати Програму, перелік тарифів та спеціальних пропозицій зазначається за адресою: https://perfectum.ua/ua/cloud. Виконавець має право, в односторонньому порядку, змінювати вартість та об'є тарифів, шляхом розміщення змінених тарифів в мережі Інтернет за адресою: https://perfectum.ua/ua/cloud.

5.6. Абонент не має права відтворювати Програму іншими способами, крім дозволених, а також копіювати, продавати та перепродавати її (включаючи контент, доступний Абоненту засобами Програми), або доступ до неї, крім тих випадків, коли Абонент отримав такий дозвіл від Виконавця.

5.7. Для виплати винагороди за користування Програмою Абонент сплачує рахунки в Особистому кабінеті за адресою: https://crm.perfectum.one/authentication/login . Доступ до Особистого кабінету Абонент отримує при реєстрації Хмарної версії за адресою: https://perfectum.ua/ua/cloud

5.8. Для оплати рахунків в Особистому кабінеті Абонент  використувує для зручності сервіс Liqpay.  При сплаті додатково стягується комісія 2,75% з усіх транзакцій незалежно від використовуваного методу оплати: картки Visa, картки Mastercard, готівковий розрахунок, електронні гаманці та інше. Комісія за еквайринг буде братися з усією суми товару\послуги (сума товару\послуги + комісія за зручності).

 

6. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

6.1. Виконавець здійснює безкоштовну Технічну підтримку Абонента за адресою https://crm.perfectum.one/clients/tickets з питань:

- за адресою, згідно п. 2.5. Договору, система не відкривається зовсім (не частково);

- придбання нових модулей.

6.2. Служба Технічної підтримки Виконавця працює за адресою https://crm.perfectum.one/clients/tickets з понеділка по п'ятницю, з 9-00 до 17-00. Час надання відповіді з моменту отримання - 5 робочих днів. Технічна підтримка не проводиться за телефоном або іншим засобом ніж за адресою https://crm.perfectum.one/clients/tickets .

6.3. Абонент має право звертатися в службу Технічної підтримки Виконавця за адресою https://crm.perfectum.one/clients/tickets з питань, пов'язаних з функціональністю, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних (популярних) операційних, поштових та інших систем Програми тільки після виплати додаткової винагороди, перелік тарифів та спеціальних пропозицій зазначається за адресою: https://perfectum.ua/ua/cloud

6.4. Для здійснення Технічної підтримки Виконавець має право вимагати від Абонента надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення умов цього договору настає відповідальність, передбачена законодавством України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності перед Абонентом будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або неможливістю використання Програми, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Абонента про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третьої сторони.

7.3  За операції, що здійснюються з використанням Програми, Виконавець відповідальності не несе.

 

8. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

8.1. Виконавець гарантує роботу Програми у відповідності з її технічною документацією.

8.2. Виконавець не гарантує, що Програма, а також всі її функціональні можливості будуть відповідати очікуванням Абоненту.

8.3. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Виконавець застосує заходів для їх виправлення в максимально короткі терміни. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлено, так як Програма тісно взаємодіє з іншими програмами сторонніх розробників, операційними системами і апаратними ресурсами, працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Виконавця.

8.4. У разі вчинення Абонентом дій, заборонених нормами п. 5.1. цього договору, Виконавець вправі без пояснення причин і будь-якого повідомлення Абонента порталу вжити заходи, що виявляють і запобігають зазначеним порушенням.

8.5. Виконавець не ініціює і не контролює розміщення Абонентом будь-якої інформації у процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори та чинне законодавство України.

8.6. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з Угоди або у зв'язку з нею, підлягають врегулюванню Сторонами шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між Сторонами підлягає розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Виконавцем.

 

9. ДІЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ УГОДИ

9.1. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Виконавець має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет за адресою https://perfectum.ua/ua/agreement.

9.3. Виконавець має право у разі порушення Абонентом умов цієї Угоди по використанню Програми, в тому числі, але не обмежуючись положеннями розділу 4 цієї Угоди, в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це Абоненту на його контактний email, за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання, без наступних виплат будь-яких компенсацій Абоненту, пов'язаних із зазначеним розірванням.

9.4. При розірвання цієї Угоди будь-якою стороною за будь-яких підстав Абонент зобов'язаний припинити використання Програми.

9.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, а також прийняття державними органами законодавчих актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору. У цьому випадку виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на час дії обставин непереборної сили та їх наслідків.

9.6. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

9.7. Цей Договір складений у 2-х примірниках по одному для кожної із Сторін. Обидва примірника мають однакову юридичну силу.

9.8. Будь-які усні домовленості щодо цього договору виключаються.

 

Последние новости